Το αίσθημα που προκαλείται στο αυτί μας από τους ήχους και μας δίνει την δυνατότητα να τους χαρακτηρίσουμε ισχυρούς ή ασθενείς καλείται ακουστικότητα.

Η ακουστικότητα εξαρτάται από την ένταση και την συχνότητα του ήχου. Για να γίνει ακουστός από το ανθρώπινο αυτί ένας ήχος πρέπει να έχει μια ορισμένη ένταση. Η ελάχιστη ένταση του ήχου που είναι απαραίτητα για να γίνει αντιληπτός ένας ήχος ονομάζεται ουδός (κατώφλι) ακουστότητας.

Η μέγιστη τιμή της έντασης στην οποία ο ήχος προκαλεί πόνο ονομάζεται ουδός πόνου.

Η ουδός ακουστότητας και πόνου έχουν διαφορετικές τιμές έντασης για κάθε συχνότητα στο φάσμα από 16 έως 20.000 Hz.

Ηχητικές πηγές και επίπεδα έντασης σε dB

Επικίνδυνη περιοχή

 • 140 κινητήρες τουρμπινοφόρου αεροπλάνου
 • 130 όριο πόνου
 • 120 ελικοφόρο αεροπλάνο

Κρίσιμη περιοχή 110 κρουστικός δράπανος

 • 100 - 90 βαρύ όχημα
 • 80 μεγάλη κυκλοφορία
 • 70 Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο
 • 60 συνήθης συνομιλία

Ασφαλής περιοχή 50

 • 40 απαλή μουσική
 • 30 ψίθυρος
 • 20 θόρυβος κατοικημένης περιοχής
 • 10 θρόισμα φύλλων

0 όριο ακουστότητας

Η ακουστική απώλεια σε dB προσδιορίζει τον εκάστοτε βαθμό της βαρηκοΐας όπως αναφέρεται στον πίνακα παρακάτω, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα

Ακουστική Απώλεια σε dB Βαθμός Βαρηκοΐας

 • 0- 20 Φυσιολογική ακοή
 • 20- 25 Πολύ Μικρού βαθμού
 • 25- 40 Μικρού βαθμού
 • 40- 55 Μέσου βαθμού
 • 55- 70 Μέσου προς Μεγάλου βαθμού
 • 70- 90 Μεγάλου βαθμού
 • 90- 110 Πολύ Μεγάλου βαθμού (Υπολειμματική Ακοή)
 • > 110 Πρακτική Κώφωση

Ο ειδικός τομέας της ωτονευρολογίας, η ακοολογία, ασχολείται ειδικά με την βαρηκοΐα ενώ η ακοομετρία, υποκειμενική και αντικειμενική, συμβάλει τόσο στην διάγνωση και την εντόπιση όσο και στην αντιμετώπιση της.