1) Συμπληρωμένη την αίτηση που επισυνάπτεται με τα πλήρη στοιχεία σας, την κατάσταση με τον τεχνικό και τεχνολογικό εξοπλισμό που διαθέτετε (π.χ. ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ακοομετρητές, hi-pro, προγραμματιστές κ.λ.π.), ο οποίος θεωρείται απαραίτητος για την εφαρμογή των ακουστικών βαρηκοΐας και να αναφέρετε αν διαθέτετε εργαστήριο επισκευών (service), και εργαστήριο κατασκευής εκμαγείων και κελυφών.

Αίτηση Μέλους

2) Δήλωση, με την αντίστοιχη προσκόμιση των αντιγράφων, εάν διαθέτετε την πιστοποίηση ποιότητας ΕΚΕΒΥΛ ή και ISO και τα ακουστικά που διαθέτετε και εφαρμόζετε από το κατάστημα σας διαθέτουν το εργοστασιακό πιστοποιητικό CE.

3) Κάτοψη των χώρων του καταστήματός σας

Σημείωση: για όσες των περιπτώσεων, τα ακουστικά βαρηκοΐας δεν αποτελούν αποκλειστικό αντικείμενο δραστηριοτήτων θα ζητείται η σημείωση πάνω στην κάτοψη του χώρου, τούσημείου που χρησιμοποιείταιαποκλειστικά για την εφαρμογή ακουστικών βαρηκοΐας.

4) Φωτογραφίες όλων των χώρων του καταστήματος σας, με επεξήγηση για τον τομέα δραστηριοτήτων πουεξυπηρετεί ο κάθε χώρος.

5) Αντίγραφο ποινικού μητρώου.

6) Απόδειξη κατάθεσης τέλους εγγραφής μέλους το οποίο ανέρχεται στο ποσό των Εκατό (100,00) Ευρώ.( Λογαριασμός ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ : 129/59365433 )

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την τελική έγκριση της αίτησης σας, για την οποία θα λάβετε ανάλογη απαντητική επιστολή ή e-mail, θα πρέπει να καταβάλετε άμεσα την συνδρομή του τρέχοντος έτους, που ανέρχεται στο ποσό των Διακοσίων (200,00) Ευρώ για να ενεργοποιηθεί άμεσα η εγγραφή σας και να παραλάβετε το σήμα του αναγνωρισμένου μέλους.

Σε εύθετο χρονικό διάστημα, μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Συλλόγου θα πραγματοποιήσουν αυτοψία και έλεγχο στο χώρο σας προκειμένου να συντάξουν την έκθεση τους.

Η Επιτροπή επίσης θα καταθέσει τις προτάσεις τηςγια πιθανές αλλαγές ή βελτιώσεις των χώρων και του εξοπλισμού σας εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Η Επιστημονική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα και την δικαιοδοσίανα προτείνει στοΔ.Σ. την ανάκληση εγγραφής μέλους, εάν κρίνει πως δεν τηρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Όλες οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται πάντοτε από το Δ.Σ. στις τακτικές ή τις έκτακτες συνεδριάσεις της.