Ο Ευρωπαϊκός Σύλλογος Ακοοπροθετιστών (ΑΕΑ) εκπροσωπεί και διασφαλίζει τα συμφέροντα περισσότερων από 8.000 επιχειρήσεων και περισσότερων από 25.000 επαγγελματιών υγείας που ασχολούνται με την αποκατάσταση της βαρηκοΐας. Είναι ο μοναδικός ευρωπαϊκός οργανισμός που αποτελεί την ομπρέλα προστασίας για τους «Επαγγελματίες Εφαρμογής Ακουστικών Βαρηκοΐας» και ιδρύθηκε το 1970.

Κατά τη διάρκεια των 50 χρόνων ύπαρξής του, ο AEA έχει συνεργαστεί με πολλά και διάφορα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και έχει εργαστεί ενεργά για τη δομή και την αναγνώριση του επαγγέλματος του Ακοοπροθετιστή σε όλη την Ευρώπη. Η ιδιότητα μέλους του AEA είναι ανοικτή σε όλους τους εθνικούς συλλόγους επαγγελματιών ακουστικών βαρηκοΐας στην Ευρώπη που αποτελούν τα επίσημα όργανα για τις αρμόδιες εθνικές αρχές τους. Οι 13 χώρες μέλη του είναι σήμερα κατά αλφαβητική σειρά:

Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία.

Ο «Επαγγελματίας Αποκατάστασης της Ακοής» θα μπορούσε να οριστεί το κάθε άτομο που, σύμφωνα με τη σχετική εθνική νομοθεσία, αποκαθιστά την απώλεια ακοής μέσω οποιασδήποτε ηλεκτροακουστικής και ηλεκτρονικής συσκευής. Η φροντίδα αποκατάστασης της ακοής μέσω των ακουστικών βαρηκοΐας περιλαμβάνει πρωτίστως την ενημέρωση και στην συνέχεια την επιλογή, ρύθμιση και εφαρμογή των ακουστικών, την εκπαίδευση του βαρήκοου ατόμου στην λειτουργία και χρήση του καθώς και στη ανθρώπινη υποστήριξη. Σε πολλές περιπτώσεις συμπεριλαμβάνει επίσης την ψυχολογική υποστήριξη τόσο του ιδίου του βαρήκοου ατόμου όσο και του οικογενειακού και συγγενικού του περιβάλλοντος  ενώ φροντίζει επίσης για την διατήρηση της καλής λειτουργιάς του ακουστικού με την παρεχόμενη παροχή υπηρεσιών και την τεχνική υποστήριξη.

Οι Ευρωπαίοι επαγγελματίες βαρηκοΐας είναι γνωστοί ως πάροχοι υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στο υψηλότερο επίπεδο ποιότητας. Το 2018 υπήρχαν περισσότεροι από 82 εκατομμύρια ενήλικες στην Ευρώπη που πάσχουν από προβλήματα ακοής και αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί σε περίπου 100 εκατομμύρια έως το 2025. Αυτή η πρόγνωση καθιστά σημαντικό να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, δεδομένου ότι η πιθανή έλλειψη της θα οδηγήσει σε πολλά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα της κάθε χώρας. Σήμερα το 18 - 20% του ενήλικου πληθυσμού στις βιομηχανικές χώρες πάσχει από προβλήματα ακοής αλλά δυστυχώς μόνο ένα 10% έως 25% από αυτούς - ανάλογα με τη χώρα - χρησιμοποιούν ακουστικά βαρηκοΐας. Στο 70 έως 80% των περιπτώσεων βαρηκοΐας απαιτείται η εφαρμογή των ακουστικών.

Η απώλεια ακοής είναι μία από τις πιο συχνές χρόνιες ασθένειες και συνδέεται στενά με τη γήρανση. Σε διεθνείς μελέτες εκτιμήθηκε ότι κάποιος βαθμός ακουστικής απώλειας επηρεάζει περισσότερα από το 50% των ατόμων ηλικίας μεταξύ 61 και 70 ετών ενώ το ποσοστό αυτό ανέρχεται άνω του 80% των ατόμων ηλικίας άνω των 70 ετών. Ωστόσο ο ακριβής υπολογισμός εξαρτάται προφανώς από τα συγκεκριμένα κριτήρια και τον καθορισμό του βαθμού της βαρηκοΐας .

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η ακοή έχει ένα πολύ σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνική και οικονομική ζωή επηρεάζοντας την ποιότητα ζωής, των πολιτών κυρίως των ηλικιωμένων. Στο 80% των χωρών μελών του AEA αναγνωρίζεται το επάγγελμα των επαγγελματιών ακουστικών βαρηκοΐας, το οποίο τεκμηριώνεται επίσης στη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα «επαγγέλματα υγείας». Ο στόχος είναι να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών φροντίδας ακοής, να εξασφαλιστεί μια διαφανής δίκαιη και ανταγωνιστική αγορά και η ελευθερία επιλογής του χρήστη βαρήκοου ατόμου προς το συμφέρον.

Σύμφωνα με την οδηγία 2005/36 / ΕΚ, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών κανονισμών, που τέθηκε σε ισχύ στις 20 Οκτωβρίου 2007, έχουν θεσπιστεί οι σχετικοί κανονισμοί για το επάγγελμα του ακοοπροθετιστή. Οι τρέχουσες πρακτικές καθώς και τα αντίστοιχα επίσημα ιδρύματα και οργανισμοί που έχουν την ευθύνη για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων τεκμηριώνονται στη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα επαγγέλματα αυτά. Ως εκ τούτου, έχει ήδη καθοριστεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο διαφάνειας για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ενός επαγγελματία ακουστικών βαρηκοΐας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο ΑΕΑ είναι ένας από τους πρώτους οργανισμούς στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που έχει αποκτήσει ένα ευρωπαϊκό πρότυπο (EN) για υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, το EN 15927: 2010 «Υπηρεσίες που προσφέρονται από επαγγελματίες βαρηκοΐας». Αυτό το ευρωπαϊκό πρότυπο καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για υπηρεσίες στον τομέα της ακουστικής βαρηκοΐας στην Ευρώπη. Επιπλέον, αυτό το πρότυπο ορίζει συστάσεις για την επαγγελματική κατάρτιση και όλες τις άλλες πτυχές της παροχής υπηρεσιών. Αυτό το πρότυπο που έχει εγκριθεί από όλες τις εμπλεκόμενες ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά το περιεχόμενο της περιλαμβάνει επίσης όλες τις επαγγελματικές απαιτήσεις για τους επαγγελματίες ακουστικών βαρηκοΐας για την μέγιστη διαφάνεια του επαγγέλματος. Η παγκόσμια αγορά ακουστικών βαρηκοΐας εκτιμάται σήμερα σε 12 εκατομμύρια. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, η αγορά των ακουστικών βαρηκοΐας θα αυξηθεί κατά 15% τα επόμενα χρόνια. Ο κύριος παράγοντας ανάπτυξης είναι σίγουρα ο δημογραφικός παράγοντας: ο αυξανόμενος ηλικιακά πληθυσμός, σε συνδυασμό με τις αλλαγές στις κοινωνικές συνήθειες και τις συνθήκες διαβίωσης καθώς και την αύξηση που συνδέεται με την γήρανση του πληθυσμού (αύξηση του προσδόκιμου της ζωής), θα αυξήσει σημαντικά τον αριθμό της αγοράς ακουστικών βαρηκοΐας. Οι αλλαγές στις αγοραστικές συνήθειες και η συνεχής εισαγωγή νέων πιο ελκυστικών τεχνολογιών θα επιφέρουν ταχεία ανάπτυξη αυτού του τομέα, η οποία θα επηρεαστεί από: καλύτερα ενημερωμένους πελάτες, πιο ενήμερους για τα οφέλη που προκύπτουν από την χρήση τους, ηλικιωμένοι βαρήκοοι που επιθυμούν να ζήσουν μια πλήρη και μεγαλύτερη ζωή που κατά μέσο όρο έχουν πιθανότατα και μεγαλύτερες οικονομικές δυνατότητες, περισσότερες διαφημίσεις και σαφέστερες ενημερώσεις και πληροφορίες σχετικά με τα ακουστικά βαρηκοΐας, λιγότερη προκατάληψη για το πρόβλημα ακοής και τις πιθανές λύσεις του (μείωση του κοινωνικού στίγματος), συνεχής βελτίωση στις τεχνολογίες για καλύτερη απόδοση και πιο εύκολη χρήση, ποιότητα φροντίδας αποκατάστασης της ακοής και υψηλότερη ικανοποίηση των βαρήκοων ασθενών με αποτέλεσμα την καλύτερη ποιότητα ζωής τους.

Διατελέσαντες πρόεδροι AEA 1970 – 2020

Εικόνα2

 

Όργανα Διοίκησης 2020

sd

 

Διοικητικό Συμβούλιο ΑΕΑ 2020

aeanew18

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ακοολογίας & Τεχνολογίας (ECAT)

ECATnew

Στόχος της Επιτροπής είναι να μειώσει το κοινωνικό στίγμα που αφορά την απώλεια ακοής, και της εφαρμογής των ακουστικών το οποίο δυστυχώς υπάρχει ακόμα και σήμερα παγκοσμίως.

Παράλληλα στόχος είναι να διασφαλίσει ότι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες με προβλήματα ακοής έχουν πρόσβαση σε πιστοποιημένα κέντρα εφαρμογών πουδιαθέτουν πιστοποιημένα ακουστικά βαρηκοΐας, έτσι ώστε αυτοί να αποκτήσουν τις ίδιες δυνατότητες επικοινωνίας με τα άτομα με φυσιολογική ακοή. Αυτό θα προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής στα βαρήκοα άτομα και θα τους δίνει τη δυνατότητα να ζουν και να απολαμβάνουν τη ζωή με όλες τους τις αισθήσεις, ενώ ταυτόχρονα τους ανοίγει νέους ορίζοντες δραστηριοτήτων. 

Η Επιτροπή ECAT αποτελείται από οκτώ μέλη και έργο της είναι να επιβλέπει και να ανανεώνει συνεχώς τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Ακοοπροθετιστων ενώ προετοιμάζει καινούργιες οδηγίες και πρότυπα για την συνεχή αναβάθμιση και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του επαγγέλματος των Ευρωπαίων Ακοοπροθετιστών.  Παράλληλα, προστατεύει και αποτρέπει όλα τα βαρήκοα άτομα από τα προϊόντα που δεν τηρούν αυστηρά τις κοινοτικές οδηγίες και δεν διαθέτουν  τα αντίστοιχα πιστοποιητικά λειτουργίας και χρήσης (CE-Mark, ISO).

Δημήτρης Χρυσικός, MSc  
Πρόεδρος ECAT